Serveis de la direcció facultativa de les obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica i a l’estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor de l’edifici situat al carrer...

... Marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb el fons del mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – NEXT GENERATION EU. component 2,(d’ara endevant, PRTR), establert pel Decret Llei 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administracio pública I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ PER LA CRISI DE LA COVID – 19; I Regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 DE FEBRER DE 2021 pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència

Id concurso 13706911
Importe114.000,00 €
Órgano de contrataciónInstitut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Barcelona, Cataluña, España, ESTE
Estado:
En plazo
Fecha límite: 28-11-2023
Tipo de contratoServicios

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.