L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de les dependències municipals i dels edificis i equipaments que depenen de l’Ajuntament de Sant Feliu de...

... Llobregat, inclosos els espais exteriors dels centres, el subministrament de productes i material consumible, i la recollida selectiva dels residus originats. Els seus principals objectius són: • Prestar el servei de neteja periòdic dels edificis i equipaments municipals. • Prestar el servei de neteja puntualment en activitats extraordinàries. • Mantenir en perfecte estat de neteja, higiene i salubritat les instal·lacions. • Adaptar el servei a les necessitats reals, redistribuint els recursos si s’escau. • Solucionar les incidències que puguin sorgir, amb el mínim temps possible. • Adaptar-se a les necessitats que puguin sorgir pel COVID-19 o d’altres similars

Id concurso 14601716
Importe2.727.010,89 €
Órgano de contrataciónAjuntament de Sant Feliu de Llobregat
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Barcelona, Cataluña, España, ESTE
Estado:
En plazo
Fecha límite: 22-04-2024
Tipo de contratoServicios

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.