L’objecte del contracte es desglossa en les activitats següents: 1....

....1. L’organització, gestió, coordinació, seguiment i l’avaluació qualitativa i quantitativa dels programes educatius objecte del contracte, la formació dels educadors/es, i altre personal que desenvolupi el servei amb la definició del pla de recursos humans i tècnics per l’òptima prestació del mateix, incloent la coordinació i seguiment presencial del servei objecte del contracte. 1.2. La creació, producció, adaptació, assessorament pedagògic, actualització i difusió dels continguts de les activitats i materials didàctics que complementin el programa d’activitats educatives dissenyat i produït pel Born CCM si s’escau, sense tenir-ne l’exclusivitat i reservant-se el Centre el dret d’encarregar-ho a altres empreses o tercers

Id concurso 12349957
Importe633.544,03 €
Órgano de contrataciónInstitut de Cultura de Barcelona
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Barcelona, Cataluña, España, ESTE
Estado:
Resuelto
Fecha formalización del contrato: 01-12-2023
Adjudicado
Fecha de adjudicación: 09-11-2023
En plazo
Fecha límite: 04-10-2023
Tipo de contratoServicios

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.