La concessió de domini públic per a la utilització i explotació dels diferents espais i segons la ubicació que es determina en el plànol adjunt com a annex 1....

.... L'estat de les xurreries i/o parades de menjar i el mobiliari que contenen és el descrit en l'annex 2. Ateses les característiques de la concessió, es considera convenient la seva divisió en tants lots com xurreries i/o parades objecte de la concessió (Annex 1). Les ofertes es presentaran de forma independent per a cada lot, havent-se adjudicar cada lot a licitadors diferents. El total de lots que es pretenen adjudicar són 4. Els sol·licitants només podran presentar una única sol·licitud escollint 1 dels següents 4 emplaçaments. Lot 1.- Una plaça, destinada a XURRERIA, al c/ Folch i Torres junt al pavelló municipal d'esports, identificada al plànol amb el número 1. Lot 2.- Una plaça, destinada a XURRERIA, c/ Major cantonada c/ Gaig, identificada al plànol amb el número 2. Lot 3.- Una plaça, destinada a PARADA, al c/ Maria Aurèlia Capmany cantonada amb carrer Indústria, identificada al plànol amb el número 3. Lot 4.- Una plaça, destinada a PARADA a l'Av. Camí Reial davant de l'entrada de parc de l'Hostal del Fum, entrant a mà dreta, identificada al plànol amb el número 4. La superfície màxima autoritzada en cadascun dels emplaçaments serà de 18 m2 per remolc o vehicle

Id concurso 7106508
Importe8.640,00 €
Órgano de contrataciónAjuntament de Palau-solità i Plegamans
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Barcelona, Cataluña, España, ESTE
Estado:
En plazo
Fecha límite: 02-03-2021
Tipo de contratoPatrimonial

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.