És objecte d’aquest contracte la gestió de l’explotació i el manteniment de la cafeteria ubicada a la planta baixa de l’edifici del Palau de l’Abadia,...

... situat a la Plaça de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses, amb l'obligació de vigilar, netejar i mantenir en bon estat i funcionament les instal·lacions existents, d'acord amb les condicions establertes en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques, i amb utilització dels béns de domini públic afectes i descrits gràficament als plànols que consten en el plec de prescripcions tècniques que regeixen l¿adjudicació d¿aquesta concessió

Id concurso 7080688
Importe0,00 €
Órgano de contrataciónAjuntament de Sant Joan de les Abadesses
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Cataluña, España, ESTE, Girona
Estado:
Anuncio previo
Fecha del anuncio previo: 24-02-2021
Tipo de contrato22

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.